Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

domingo, 22 de mayo de 2011

Manifest en el que estem treballant

Aquest manifest és el resultat del treball d'aquests dies que parteix del que van consensuar les feministes indignades de la Puerta del Sol a Madrid i el manifest del 8 de març d'enguany:
Versió 22 de maig del 2011

LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ

Estem a la plaça perquè:
-La societat capitalista i patriarcal ens oprimeix. Volem una societat en la que el centre siguin les persones i no els mercats. Per això reivindiquem: serveis públics gratuïts i vitals com l’educació, la salut, l’atenció i cura a la infància i de promoció per a l’autonomia personal, enfront de les retallades socials i la reforma laboral i de les pensions.
-Volem el compromís de totes i tots per a la construcció d’una societat on no tinguin cabuda les violències masclistes en totes les seves expressions: econòmica, estètica, laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de trata amb fins d’explotació laboral i sexual…
-Volem decidir lliurement sobre el nostre cos, gaudir i relacionar-nos amb ell i amb qui ens doni la gana.
-Volem avortament lliure i gratuït.
-Volem una societat diversa on es respectin les múltiples formes de viure el sexe i la sexualitat (lesbianes, gais, intersexuals, bisexuals, transexuals, transgèneres, persones amb diversitat funcional…) i es reconegui el dret a la sexualitat a totes les etapes de la vida. Exigim la despatologització de les identitats trans.
-Exigim que l’estat, l’església i el mercat deixin d’interferir les nostres vides.
-Volem una transformació del model (capitalista) de desenvolupament econòmic i social actual,  cap a un que estigui al servei de les persones i el planeta. En aquesta transformació és imprescindible incorporar un enfocament feminista de cara a afrontar les crisis: ecològica, alimentària, energètica, econòmica, social i del treball de cura i apostar per processos socials de sostenibilitat d'un nou model de ciutat i gestió del territori que garantís processos de construcció de la sobirania alimentaria, que prioritzi les energies renovables front les centrals nuclears, i promogui models de desenvolupament d'economia social i solidària.
-Per a fer un canvi real a la societat cal que les dones, feministes, lesbianes, transexuals i transgèneres hi participin de forma decisiva. El sistema democràtic actual és patriarcal i no ens representa. Volem organitzar la societat en espais de decisió i gestió política horitzontals.
-Els temes que afecten les dones, lesbianes i trans afecten tota la societat i volem que estiguin al cor de la política, l’economia i la societat.
- Exigim que les treballadores domèstiques i empleades de la llar estiguem incloses en el règim general de la seguretat social i tinguin dret a negociació col·lectiva.
- Exigim que es comptabilitzi el treball domèstic, reproductiu i de cura com a part de la riquesa dels països.
-Exigim el reconeixement de les tasques de cura de les persones, les llars, la vida i la seva socialització completa: també, el dret a decidir lliurement si volem o no cuidar, el dret a rebre la cura i decidir per qui i com som cuidades i cuidats i el dret a l’autocura. En resum, el dret a la cuidadania, un dret que ha estat proposat i reivindicat des del feminisme.
-Exigim el dret a l’autonomia personal i a la vida independent. Davant el concepte de dependència proposem el d’interdependència. Totes les persones, en algun o altre moment de les nostres vides, som diverses funcionals.
- Exigim el dret a la figura de l’assistent personal com a mitjà per garantir l’emancipació de les dones, lesbianes i trans i per a eradicar les desigualtats que pateixen les persones amb diversitat funcional i les dones tradicionalment encarregades de la cura (treballadores de la llar i dones familiars de persones amb diversitat funcional).
- Exigim el repartiment dels treballs i la riquesa. Treballar menys per a treballar tothom. Condicions laborals I professionals dignes. Repartiment igualitari del treball productiu i reproductiu, igual remuneració i reconeixement per les feines entre dones i homes. I que la riquesa estigui al servei de les classes populars.
-Exigim el reconeixement dels drets de les treballadores sexuals i que es respectin les seves demandes i les formes d’organització i gestió que elles decideixin. Rebutgem que se les persegueixi legal i policialment.
- Rebutgem la trata amb finalitats d’explotació laboral i/o sexual.
-Exigim que es reconegui la ciutadania de les persones sense condicions legals ni normatives, l’eliminació de la llei d’estrangeria i dels Centres d’Internament d’Estrangers. Exigim que es reconeguin els drets de les migrades sense barreres de cap tipus.
-Exigim l’ús d’un llenguatge que anomeni a totes les persones i estigui lliure d’homofòbia,lesbofòbia, transfòbia, masclisme, classisme, racisme i minusvaludisme.
-Reivindiquem que es valori i reconegui els sabers i coneixements de les dones, lesbianes i trans i la seva funció primordial com a transmissores de cultura.
-Volem una escola pública, laica, gratuïta i coeducativa, que ofereixi a l’alumnat  la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida propi en un context lliure de prejudicis de gènere i d’actituds sexistes, lesbofòbiques, transfòbiques, homofòbiques i xenofìbiques. Demanem la superació de l’actual model de coneixement androcèntric i que es doni valor al protagonisme i les aportacions que les dones han fet en la creació de saber i en els processos de canvi històric i social. Volem un model únic d’escola i l’eliminació de centres d’educació especial.
- Exigim la inclusió de l’educació afectivo-sexual dins del currículum escolar que fomenti unes relacions igualitàries, satisfactòries, lliures i no heteronormatives, tot superant els estereotips, les dependències afectives i totes les violències.
- Volem una societat on tingui cabuda tot tipus de famílies, grups i formes de convivència, on es respecti la singularitat i no siguin regides per relacions de poder. On no es releguin a les persones ambdiversitatfuncionalenresidències.                                                                                                                          
-Rebutgem la heteronormativitat i feminitat obligatòria.
-Estem contra les guerres capitalistes i els exercits, rebutgem l’ús del cos de les dones com a arma de guerra, concretament la violació de dones. Totes les intervencions militars generen més violència i no construeixen la pau. No a la militarització de les societats, a la producció i al comerç d’armes. Convidem a fer objecció fiscal. Fora les tropes d’Afganistan.
- Denunciem la violència exercida pels cossos policials i les institucions de control com presons, centres d’internament d’immigrants, psiquiàtrics, centres de menors, etc. I la seva violència específica amb les dones, lesbianes i trans pel fet de ser-ho.
- Reivindiquem la solidaritat transnacional feminista com a eina per a canviar el món. A totes les places hi ha dones, lesbianes i trans feministes indignades, ens sumem a les seves reivindicacions i els donem tot el nostre suport.
SENSE LES DONES NO HI HA REVOLUCIÓ!
LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ!Versión castellana del manifiesto


LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ,   Estamos en la plaza porque: (versión  22-05-2011)
-la sociedad capitalista y patriarcal nos oprime. Queremos una sociedad en la que el centro sean las personas y no los mercados. Por eso reivindicamos: servicios públicos gratuitos y vitales como la educación, la salud, la atención y cuidado a la infancia y de promoción para la autonomía personal, frente a los recortes sociales y a la reforma laboral y de las pensiones.
-queremos el compromiso de todas y todos para la construcción de una sociedad donde no quepan las violencias machistas en todas sus expresiones: económica, estética, laboral, física, psicológica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de trata con fines de explotación laboral y sexual…
-queremos decidir libremente sobre nuestro cuerpo, gozar y relacionarnos con él y con quien nos de la gana.
-queremos aborto libre y gratuito.
-queremos una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad (lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, personas con diversidad funcional…) y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Exigimos la despatologización de las identidades trans.
-exigimos que el estado, la iglesia y el mercado dejen de interferir en nuestras vidas.
-queremos una transformación del modelo (capitalista) de desarrollo económico y social actual hacia uno que esté al servicio de las personas y del planeta. En esta transformación es imprescindible incorporar un enfoque feminista de cara a afrontar las crisis: ecológica, alimentaria, energética, económica, social y del trabajo de cuidado y apostar por procesos sociales de sostenibilidad de un nuevo modelo de ciudad y gestión del territorio que garantice procesos de construcción de la soberanía  alimentaria, que priorice las energías renovables frente a las centrales nucleares,  y  promueva modelos de desarrollo de economía social y solidaria.
-para hacer un cambio real en la sociedad es necesario que las mujeres, feministas, lesbianas, transexuales y transgéneros participen de forma decisiva. El sistema democrático actual es patriarcal y no nos representa. Queremos organizar la sociedad en espacios de decisión y gestión política horizontales.
-los temas que afectan  a les mujeres, lesbianas y trans afectan a toda la sociedad  y queremos que estén en el corazón de la  política, la economía y la sociedad.
- exigimos que las trabajadoras domésticas y empleadas del hogar estemos incluidas en el régimen general de la seguridad social y tengamos derecho a la negociación colectiva.
-exigimos que se contabilice el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado como parte de la riqueza de los países.
-exigimos el reconocimiento de las tareas de cuidado de las personas, los hogares, la vida y su socialización completa: también, el derecho a  decidir libremente si queremos o no cuidar, el derecho a recibir el cuidado y decidir por quién y cómo somos cuidadas y cuidados y el derecho al autocuidado. En resumen, el derecho a la ciudadanía, un derecho que ha sido propuesto y reivindicado desde el feminismo.
-exigimos el derecho a la autonomía personal y a la vida independiente. Frente al concepto de dependencia proponemos el de interdependencia. Todas las personas, en algún momento u otro de nuestras vidas, somos diversas funcionales.
-exigimos el derecho a la figura de asistente personal como un medio para garantizar la emancipación de las mujeres, lesbianas y trans y para erradicar las desigualdades que sufren las personas con diversidad funcional y las mujeres tradicionalmente encargadas del cuidado (trabajadoras del hogar y mujeres familiares de personas con diversidad funcional).
-exigimos el reparto de los trabajos y la riqueza. Trabajar menos para trabajar todo el mundo.  Condiciones laborales y profesionales dignas. Reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo, igual remuneración y reconocimiento por los trabajos entre mujeres y hombres. Y que la riqueza esté al servicio de las clases populares.
-exigimos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y que se respeten sus demandas y las formas de organización y gestión que ellas decidan. Rechazamos que se las persiga legal y policialmente.
-rechazamos la  trata con fines de explotación laboral y/o sexual.
-exigimos que se reconozca la ciudadanía de las personas sin condiciones legales ni normativas, la eliminación de la ley de extranjería y de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Exigimos que se reconozcan los derechos de las migradas sin barreras de ningún tipo.
-exigimos el uso de un lenguaje que nombre a todas las personas y esté libre de  homofobia, lesbofobia, transfobia, machismo, clasismo, racismo y minusvaludismo.
-reivindicamos que se valore y reconozca los saberes y conocimientos de las mujeres,  lesbianas y trans y su función primordial como transmisoras de cultura.
-queremos una escuela pública, laica, gratuita y coeducativa, que ofrezca al alumnado la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio en un contexto libre de prejuicios de género y de actitudes sexistas, lesbofóbicas, transfóbicas, homofóbicas y xenofóbicas. Pedimos la superación del actual modelo de conocimiento androcéntrico y que se de valor al protagonismo y las aportaciones que las mujeres han hecho en la creación de saber y en los procesos de cambio histórico y social. Queremos un modelo único de escuela y la eliminación de centros de educación especial.
-exigimos la inclusión de la educación afectivo-sexual en el currículum escolar que fomente unas relaciones igualitarias, satisfactorias, libres y no heteronormativas, superando los estereotipos, las dependencias afectivas y todas las violencias.
-queremos una sociedad donde tengan cabida todo tipo de familias, grupos y formas de convivencia, en las que se respete la singularidad y no se rijan por relaciones de poder. En las que no se relegue a las personas con diversidad funcional a residencias.             
-rechazamos la heteronormatividad y feminidad obligatoria.
-estamos contra las guerras capitalistas y los ejércitos, rechazamos el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, concretamente la violación de las mujeres. Todas las intervenciones militares generan más violencia y no construyen la paz. No a la militarización de las sociedades, a la producción y al comercio de armas. Invitamos a hacer objeción fiscal. Fuera las tropas de Afganistán.
-denunciamos la violencia ejercida por los cuerpos policiales y las instituciones de control como prisiones, centros de internamiento de inmigrantes, psiquiátricos, centros de menores, etc. I su violencia específica con las mujeres, lesbianas y trans por el hecho de serlo.
-reivindicamos la solidaridad transnacional feminista como herramienta para cambiar el mundo. En todas las plazas hay mujeres, lesbianas y trans feministas indignadas, nos sumamos a sus reivindicaciones y les damos todo nuestro apoyo.
SIN LAS MUJERES NO HAY REVOLUCIÓN!      LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ!

1 comentario:

  1. No estic d'acord amb el tema reproductiu.
    S'hauria de recolzar l'adopció, però portar més vides al món és molt egoista amb el panorama actual (i futur).
    Per una banda és un manifest pensant en col·lectiu i amb aquesta és purament individualista

    ResponderEliminar