Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

lunes, 14 de mayo de 2012

Intervenció de Feministes Indignades a l'Assemblea General de Pça Catalunya del 13M


Intervenció de Feministes Indignades a l'Assemblea General de Pça Catalunya del 13 de maig de 2012
(CAT)
Ara fa un any que milions de persones vam prendre les places per a dir que no som mercaderia de polítics i banquers, i vam apostar per un procés de transformació social i econòmica que posi la vida de les persones al centre. Alguns diuen que durant aquest any no hem canviat res, però és mentida: hem engegat centenars, milers de processos d'organització horitzontal, de confluència des de la diversitat i el respecte, per a pensar i fer política i economia des de baix i en primera persona.

Des de Feministes Indignades rebutgem la concepció productivista de les lluites polítiques perquè sabem que els processos de transformació profunda són lents. Ho sabem perquè la lluita feminista per l'entrada de les dones a l'espai públic va durar segles i ara no té marxa enrere. Vam entrar a l'espai públic en condicions de desigualtat, precarietat i invisibilitat al treball remunerat, vam seguir fent el treball domèstic, reproductiu i de cura de les persones de forma invisible, impagada i menysvalorada, i el treball sexual de forma estigmatitzada i perseguida.

Per això, ara fa un any, vam venir a la plaça a aportar una visió feminista de les crisis i del nou gir del capitalisme salvatge: a explicar que les retallades i les reformes ens roben la vida a totes, però reparteixen els papers de forma diferents segons si som homes, dones, lesbianes, transexuals, transgènere o intersexuals...I si a més som d'un color de pell diferent al blanc o immigrem des de països del Sud, encara ho tenim pitjor. Hem estat un any explicant que les retallades a la sanitat i educació públiques, als ajuts familiars, a la cooperació, als ajuts a les persones en situació d'exclusió, suposen més càrrega de treball per a les dones. Els ajustos estructurals s'amortiguen a les famílies, i això vol dir que ho fan les dones. A més, aquests ajustos augmenten la feminització de la pobresa. Hem explicat també que la reforma laboral, de pensions, de la negociació col·lectiva...busquen la tornada de les dones a la llar. A més, l'anunciada reforma de la llei d'avortament impedirà les dones menors de 18 anys decidir per si mateixes i ens dificultarà encara més l'accés a l'avortament lliure i gratuït. Això implica una nova mesura per controlar els nostres cossos i que cadascú compleixi un paper segons el model de família tradicional: volen abocar-nos a les maternitats no desitjades, a les sexualitats oprimides i submisses i a les relacions insanes.

Volem que tingueu clar que la solució que bancs, governs i multinacionals han triat per sortir de la crisi i seguir vivint a costa nostra és que les dones carreguem amb tota la feina reproductiva de forma invisible i impagada cumplint el nostre rol tradicional. I per tant, que respondre a l'ofensiva misògina contra els drets de les dones és defensar els drets i la supervivència de tothom.


Un any després de l'inici del 15M, pensem que l'estratègia de visibilitzar-nos com a feminismes diversos i independents en aquest procés ha tingut fruit: per exemple, el manifest la convocatòria del #12M15M a Barcelona inclou dos reivindicacions específiques que hem plantejat, com el reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura i el dret al propi cos. Un altre exemple és el fet que diverses assemblees vinculades al 15M han donat suport a la campanya de Prostitutes Indignades contra la persecució de les prostitutes als carrers de Barcelona.

Però, creiem que hem d'anar més lluny i superar la divisió sexual del treball polític, les jerarquies i l'autoritarisme, en les tasques de suport a les persones represaliades a les mobilitzacions; al sosteniment, facilitació i dinamització de les assemblees i al sosteniment de les nostres llars i activismes. Creiem que hem de seguir fent accions inclusives, tenint en compte la participació, la cura i la seguretat de tothom i el fet que som interdependents. Si diem que si toquen a una ens toquen a totes, això vol dir que tot el que fem quan estem juntes al carrer ens repercuteix a totes. Creiem que hem de fer un esforç per confluir i no competir, sumar i no restar, perquè si estem totes juntes sí que ho podem tot. Creiem que hem de seguir creant xarxes de suport mutu i alternatives anticapitalistes i feministes en el treball productiu i reproductiu, en la salut, la criança i l'envelliment dignes, en la vivenda... I creiem que el fet que hi hagi uns feminismes visibles, diversos i independents dins el procés del 15M és garantia i condició per a que poguem fer una revolució que acabi amb les desigualtats de gènere, classe i ètnia. Per això, seguim i seguirem als carrers!


(CAST)
Intervención de Feministes Indignades en la Asamblea General de Pza. Cataluña del 13 de mayo de 2012

Hace un año que millones de personas tomamos las plazas para decir que no somos mercancía de políticos y banqueros, y apostamos por un proceso de transformación social y económica que ponga la vida de las personas en el centro. Algunos dicen que durante este año no hemos cambiado nada, pero es mentira: hemos puesto en marcha cientos, miles de procesos de organización horizontal, de confluencia desde la diversidad y el respeto, para pensar y hacer política y economía desde abajo y en primera persona.

Desde Feministas Indignadas rechazamos la concepción productivista de las luchas políticas porque sabemos que los procesos de transformación profunda son lentos. Lo sabemos porque la lucha feminista por la entrada de las mujeres en el espacio público duró siglos y ahora no tiene marcha atrás. Entramos en el espacio público en condiciones de desigualdad, precariedad e invisibilidad al trabajo remunerado y seguimos haciendo el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado de forma invisible, impagada y minusvalorada, y el trabajo sexual de forma estigmatizada y perseguida.

Por eso, ahora hace un año, vinimos a la plaza a aportar una visión feminista de las crisis y del nuevo giro del capitalismo salvaje: a explicar que los recortes y las reformas nos roban la vida a todas, pero reparten los papeles de forma diferentes según si somos hombres, mujeres, lesbianas, transexuales, transgénero o intersexuales ... Y si además somos de un color de piel diferente al blanco o migramos desde países del Sur, todavía lo tenemos peor. Hemos estado un año explicando que los recortes en la sanidad y educación públicas, a las ayudas familiares, la cooperación, las ayudas a las personas en situación de exclusión, suponen más carga de trabajo para las mujeres. Los ajustes estructurales se amortigüan en las familias, y eso quiere decir que lo hacen las mujeres. Además, estos ajustes aumentan la feminización de la pobreza. Hemos explicado también que la reforma laboral, de pensiones, de la negociación colectiva ... persiguen el retorno de las mujeres al hogar. Además, la anunciada reforma de la ley de aborto impedirá las mujeres menores de 18 años decidir por sí mismas y nos dificultará aún más el acceso al aborto libre y gratuito. Esto implica una nueva medida para controlar nuestros cuerpos y que cada persona cumpla un papel según el modelo de familia tradicional: quieren abocarnos a las maternidades no deseadas, a las sexualidades oprimidas y sumisas y a las relaciones insanas.

Queremos que tengáis claro que la solución que bancos, gobiernos y multinacionales han escogido para salir de la crisis y seguir viviendo a costa nuestra es que las mujeres cargamos con todo el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados de forma invisible e impagada, cumpliendo nuestro rol tradicional. Y por tanto, que responder a la ofensiva misógina contra los derechos de las mujeres es defender los derechos y la supervivencia de todo el mundo.


Un año después del inicio del 15M, pensamos que la estrategia de visibilizarnos cómo feminismos diversos e independientes en este proceso ha dado fruto: por ejemplo, el manifiesto la convocatoria del # 12M15M en Barcelona incluye dos reivindicaciones específicas que hemos planteado, como el reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado y el derecho al propio cuerpo. Otro ejemplo es el hecho de que varias asambleas vinculadas al 15M han apoyado la campaña de Prostitutas Indignadas contra la persecución de las prostitutas en las calles de Barcelona.

Pero, creemos que debemos ir más lejos y superar la división sexual del trabajo político, las jerarquías y el autoritarismo, en las tareas de apoyo a las personas represaliadas en las movilizaciones; el sostenimiento, facilitación y dinamización de las asambleas y el sostenimiento de nuestros hogares y activismos. Creemos que debemos seguir haciendo acciones inclusivas, teniendo en cuenta la participación, el cuidado y la seguridad de todo el mundo y el hecho de que somos interdependientes. Si decimos que si tocan a una nos tocan a todas, quiere decir que sabemos que todo lo que hacemos cuando estamos juntas en la calle nos repercute a todas. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para confluir y no competir, sumar y no restar, porque si estamos todas juntas sí lo podemos todo. Creemos que debemos seguir creando redes de apoyo mutuo y alternativas anticapitalistas y feministas en el trabajo productivo y reproductivo, en la salud, la crianza y el envejecimiento dignas, en la vivienda ... Y creemos que el hecho de que haya unos feminismos visibles, varios e independientes dentro del proceso del 15M es garantía y condición para que podamos hacer una revolución que acabe con las desigualdades de género, clase y etnia. Por ello, seguimos y seguiremos en las calles!

No hay comentarios:

Publicar un comentario