Benvingudes al nostre blog!

"Ara que estem recuperant les nostres places, també podem proposar-nos el debat sobre els nostres espais a les cases, a la vida quotidiana, en la realitat del dia a dia. Debatre el lloc de la família, els rols que sosté, els autoritarismes que reprodueix, com a lloc d'afirmació del patriarcat. Imaginar noves formes de viure les nostres relacions, a casa, a la plaça, i també en les organitzacions populars que van naixent o es van transformant atravessades per aquest temps històric insurgent"
Claudia Korol, en Buenos Aires

Manifest

CATALÀ - Manifest (última versió, 22 de maig 2011)

Aquest manifest és el resultat del treball d'aquests dies que parteix del que van consensuar les feministes indignades de la Puerta del Sol a Madrid i el manifest del 8 de març d'enguany.

LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ

Estem a la plaça perquè:
-La societat capitalista i patriarcal ens oprimeix. Volem una societat en la que el centre siguin les persones i no els mercats. Per això reivindiquem: serveis públics gratuïts i vitals com l’educació, la salut, l’atenció i cura a la infància i de promoció per a l’autonomia personal, enfront de les retallades socials i la reforma laboral i de les pensions.
-Volem el compromís de totes i tots per a la construcció d’una societat on no tinguin cabuda les violències masclistes en totes les seves expressions: econòmica, estètica, laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de trata amb fins d’explotació laboral i sexual…
-Volem decidir lliurement sobre el nostre cos, gaudir i relacionar-nos amb ell i amb qui ens doni la gana.
-Volem avortament lliure i gratuït.
-Volem una societat diversa on es respectin les múltiples formes de viure el sexe i la sexualitat (lesbianes, gais, intersexuals, bisexuals, transexuals, transgèneres, persones amb diversitat funcional…) i es reconegui el dret a la sexualitat a totes les etapes de la vida. Exigim la despatologització de les identitats trans.
-Exigim que l’estat, l’església i el mercat deixin d’interferir les nostres vides.
-Volem una transformació del model (capitalista) de desenvolupament econòmic i social actual,  cap a un que estigui al servei de les persones i el planeta. En aquesta transformació és imprescindible incorporar un enfocament feminista de cara a afrontar les crisis: ecològica, alimentària, energètica, econòmica, social i del treball de cura i apostar per processos socials de sostenibilitat d'un nou model de ciutat i gestió del territori que garantís processos de construcció de la sobirania alimentaria, que prioritzi les energies renovables front les centrals nuclears, i promogui models de desenvolupament d'economia social i solidària.
-Per a fer un canvi real a la societat cal que les dones, feministes, lesbianes, transexuals i transgèneres hi participin de forma decisiva. El sistema democràtic actual és patriarcal i no ens representa. Volem organitzar la societat en espais de decisió i gestió política horitzontals.
-Els temes que afecten les dones, lesbianes i trans afecten tota la societat i volem que estiguin al cor de la política, l’economia i la societat.
- Exigim que les treballadores domèstiques i empleades de la llar estiguem incloses en el règim general de la seguretat social i tinguin dret a negociació col·lectiva.
- Exigim que es comptabilitzi el treball domèstic, reproductiu i de cura com a part de la riquesa dels països.
-Exigim el reconeixement de les tasques de cura de les persones, les llars, la vida i la seva socialització completa: també, el dret a decidir lliurement si volem o no cuidar, el dret a rebre la cura i decidir per qui i com som cuidades i cuidats i el dret a l’autocura. En resum, el dret a la cuidadania, un dret que ha estat proposat i reivindicat des del feminisme.
-Exigim el dret a l’autonomia personal i a la vida independent. Davant el concepte de dependència proposem el d’interdependència. Totes les persones, en algun o altre moment de les nostres vides, som diverses funcionals.
- Exigim el dret a la figura de l’assistent personal com a mitjà per garantir l’emancipació de les dones, lesbianes i trans i per a eradicar les desigualtats que pateixen les persones amb diversitat funcional i les dones tradicionalment encarregades de la cura (treballadores de la llar i dones familiars de persones amb diversitat funcional).
- Exigim el repartiment dels treballs i la riquesa. Treballar menys per a treballar tothom. Condicions laborals I professionals dignes. Repartiment igualitari del treball productiu i reproductiu, igual remuneració i reconeixement per les feines entre dones i homes. I que la riquesa estigui al servei de les classes populars.
-Exigim el reconeixement dels drets de les treballadores sexuals i que es respectin les seves demandes i les formes d’organització i gestió que elles decideixin. Rebutgem que se les persegueixi legal i policialment.
- Rebutgem la trata amb finalitats d’explotació laboral i/o sexual.
-Exigim que es reconegui la ciutadania de les persones sense condicions legals ni normatives, l’eliminació de la llei d’estrangeria i dels Centres d’Internament d’Estrangers. Exigim que es reconeguin els drets de les migrades sense barreres de cap tipus.
-Exigim l’ús d’un llenguatge que anomeni a totes les persones i estigui lliure d’homofòbia,lesbofòbia, transfòbia, masclisme, classisme, racisme i minusvaludisme.
-Reivindiquem que es valori i reconegui els sabers i coneixements de les dones, lesbianes i trans i la seva funció primordial com a transmissores de cultura.
-Volem una escola pública, laica, gratuïta i coeducativa, que ofereixi a l’alumnat  la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida propi en un context lliure de prejudicis de gènere i d’actituds sexistes, lesbofòbiques, transfòbiques, homofòbiques i xenofìbiques. Demanem la superació de l’actual model de coneixement androcèntric i que es doni valor al protagonisme i les aportacions que les dones han fet en la creació de saber i en els processos de canvi històric i social. Volem un model únic d’escola i l’eliminació de centres d’educació especial.
- Exigim la inclusió de l’educació afectivo-sexual dins del currículum escolar que fomenti unes relacions igualitàries, satisfactòries, lliures i no heteronormatives, tot superant els estereotips, les dependències afectives i totes les violències.
- Volem una societat on tingui cabuda tot tipus de famílies, grups i formes de convivència, on es respecti la singularitat i no siguin regides per relacions de poder. On no es releguin a les persones amb diversitat funcional en residències.                               
-Rebutgem la heteronormativitat i feminitat obligatòria.
-Estem contra les guerres capitalistes i els exercits, rebutgem l’ús del cos de les dones com a arma de guerra, concretament la violació de dones. Totes les intervencions militars generen més violència i no construeixen la pau. No a la militarització de les societats, a la producció i al comerç d’armes. Convidem a fer objecció fiscal. Fora les tropes d’Afganistan.
- Denunciem la violència exercida pels cossos policials i les institucions de control com presons, centres d’internament d’immigrants, psiquiàtrics, centres de menors, etc. I la seva violència específica amb les dones, lesbianes i trans pel fet de ser-ho.
- Reivindiquem la solidaritat transnacional feminista com a eina per a canviar el món. A totes les places hi ha dones, lesbianes i trans feministes indignades, ens sumem a les seves reivindicacions i els donem tot el nostre suport.
SENSE LES DONES NO HI HA REVOLUCIÓ!
LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ!

------------------------------------------

CASTELLANO - Manifiesto (última versión, 22 de mayo 2011)

Este manifiesto es fruto del trabajo de los últimos días y parte del consenso de las feministas en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid i el manifiesto del 8 de marzo de este año.

LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ

Estamos en la plaza porque: (versión 22‐05‐2011)
‐ La sociedad capitalista y patriarcal nos oprime. Queremos una sociedad en la que el centro sean las personas y no los mercados. Por eso reivindicamos: servicios públicos gratuitos y vitales como la educación, la salud, la atención y cuidado a la infancia y de promoción para la autonomía personal, frente a los recortes sociales y a la reforma laboral y de las pensiones.
‐ Queremos el compromiso de todas y todos para la construcción de una sociedad donde no quepan las violencias machistas en todas sus expresiones: económica, estética, laboral, física, psicológica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de trata con fines de explotación laboral y sexual…
‐ Queremos decidir libremente sobre nuestro cuerpo, gozar y relacionarnos con él y con quien nos de la gana.
‐ Queremos aborto libre y gratuito.
‐ Queremos una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad (lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, personas con diversidad funcional…) y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Exigimos la despatologización de las identidades trans.
‐ Exigimos que el estado, la iglesia y el mercado dejen de interferir en nuestras vidas.
‐ Queremos una transformación del modelo (capitalista) de desarrollo económico y social actual hacia uno que esté al servicio de las personas y del planeta. En esta transformación es imprescindible incorporar un enfoque feminista de cara a afrontar las crisis: ecológica, alimentaria, energética, económica, social y del trabajo de cuidado y apostar por procesos sociales de sostenibilidad de un nuevo modelo de ciudad y gestión del territorio que garantice procesos de construcción de la soberanía alimentaria, que priorice las energías renovables frente a las centrales nucleares, y promueva modelos de desarrollo de economía social y solidaria.
‐ Para hacer un cambio real en la sociedad es necesario que las mujeres, feministas, lesbianas, transexuales y transgéneros participen de forma decisiva. El sistema democrático actual es patriarcal y no nos representa. Queremos organizar la sociedad en espacios de decisión y gestión política horizontales.
‐ Los temas que afectan a les mujeres, lesbianas y trans afectan a toda la sociedad y queremos que estén en el corazón de la política, la economía y la sociedad.
‐ Exigimos que las trabajadoras domésticas y empleadas del hogar estemos incluidas en el régimen general de la seguridad social y tengamos derecho a la negociación colectiva.
‐ Exigimos que se contabilice el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado como parte de la riqueza de los países.
‐ Exigimos el reconocimiento de las tareas de cuidado de las personas, los hogares, la vida y su socialización completa: también, el derecho a decidir libremente si queremos o no cuidar, el derecho a recibir el cuidado y decidir por quién y cómo somos cuidadas y cuidados y el derecho al autocuidado. En resumen, el derecho a la ciudadanía, un derecho que ha sido propuesto y reivindicado desde el feminismo.
‐ Exigimos el derecho a la autonomía personal y a la vida independiente. Frente al concepto de dependencia proponemos el de interdependencia. Todas las personas, en algún momento u otro de nuestras vidas, somos diversas funcionales.
‐ Exigimos el derecho a la figura de asistente personal como un medio para garantizar la emancipación de las mujeres, lesbianas y trans y para erradicar las desigualdades que sufren las personas con diversidad funcional y las mujeres tradicionalmente encargadas del cuidado (trabajadoras del hogar y mujeres familiares de personas con diversidad funcional).
‐ Exigimos el reparto de los trabajos y la riqueza. Trabajar menos para trabajar todo el mundo. Condiciones laborales y profesionales dignas. Reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo, igual remuneración y reconocimiento por los trabajos entre mujeres y hombres. Y que la riqueza esté al servicio de las clases populares.
‐ Exigimos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y que se respeten sus demandas y las formas de organización y gestión que ellas decidan. Rechazamos que se las persiga legal y policialmente.
‐ Rechazamos la trata con fines de explotación laboral y/o sexual.
‐ Exigimos que se reconozca la ciudadanía de las personas sin condiciones legales ni normativas, la eliminación de la ley de extranjería y de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Exigimos que se reconozcan los derechos de las migradas sin barreras de ningún tipo.
‐ Exigimos el uso de un lenguaje que nombre a todas las personas y esté libre de homofobia, lesbofobia, transfobia, machismo, clasismo, racismo y minusvaludismo.
‐ Reivindicamos que se valore y reconozca los saberes y conocimientos de las mujeres, lesbianas y trans y su función primordial como transmisoras de cultura.
‐ Queremos una escuela pública, laica, gratuita y coeducativa, que ofrezca al alumnado la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio en un contexto libre de prejuicios de género y de actitudes sexistas, lesbofóbicas, transfóbicas, homofóbicas y xenofóbicas. Pedimos la superación del actual modelo de conocimiento androcéntrico y que se de valor al protagonismo y las aportaciones que las mujeres han hecho en la creación de saber y en los procesos de cambio
histórico y social. Queremos un modelo único de escuela y la eliminación de centros de educación especial.

‐ Exigimos la inclusión de la educación afectivo‐sexual en el currículum escolar que fomente unas relaciones igualitarias, satisfactorias, libres y no heteronormativas, superando los estereotipos, las dependencias afectivas y todas las violencias.
‐ Queremos una sociedad donde tengan cabida todo tipo de familias, grupos y formas de  convivencia, en las que se respete la singularidad y no se rijan por relaciones de poder. En las que no se relegue a las personas con diversidad funcional a residencias.
‐ Rechazamos la heteronormatividad y feminidad obligatoria.
‐ Estamos contra las guerras capitalistas y los ejércitos, rechazamos el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, concretamente la violación de las mujeres. Todas las intervenciones militares generan más violencia y no construyen la paz. No a la militarización de las sociedades, a la producción y al comercio de armas. Invitamos a hacer objeción fiscal. Fuera las tropas de Afganistán.
‐ Denunciamos la violencia ejercida por los cuerpos policiales y las instituciones de control como prisiones, centros de internamiento de inmigrantes, psiquiátricos, centros de menores, etc. I su violencia específica con las mujeres, lesbianas y trans por el hecho de serlo.
‐ Reivindicamos la solidaridad transnacional feminista como herramienta para cambiar el mundo. En todas las plazas hay mujeres, lesbianas y trans feministas indignadas, nos sumamos a sus reivindicaciones y les damos todo nuestro apoyo.
¡SIN LAS MUJERES NO HAY REVOLUCIÓN! ¡LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ!
------------------------------------------

ENGLISH – Manifesto (last version, 20 May 2011)

Today’s afternoon, feminists who participated in the feminist alternatives workshop have reflected and written the following public declaration:


“Feministes indignades” (indignant feminists) at Plaça Cataluya (acampadabcn), May 20th, 2011

REVOLUTION WILL BE FEMINIST OR IT WON’T BE
We are here because:

* we want a society centered into people and not marketplaces. This is why we vindicate: free public and basic services like education, health, and childhood and special needs care in opposition to social budget cuts, and the new employment and pension reforms.

* we want the whole people commitment to build a society where no male violence will take place in any of its forms: in economy, aesthetics, employment, institucions, religions or in its physical or psychological forms, as well as in its sexual or work exploitaition forms...

* we want to freely decide about our own body, enjoy and relate with it and whoever we want.

* we want to freely decide about free abortion and sexual and affective education.

* we want a diverse society to be respectful with any form of living sex and sexuality (lesbian, gay, intersex, bisexual, transexual, transgender, ...) and we want the right to sexuality at any stage of life to be recognized. We demand the dispatologization of trans identities.

* we demand that the state and the ecclesiastical state don’t interfere in our lives.

* to incorporate a feminist perspective is essential for a change in an economic and social model thought and done to serve people and the planet; it is also essential in public services, in the making of another city and land gestion model, and in environmental and food policies.

* it is also essential that woman become main agents in the social, politics and economy transformation processes and the decisions taken for it. It is also essential for the design, review and execution of the resultant policies.

* for a real society change decisions should be agreed upon consensus and women have to participate decisively in them.

* subjects that affect women affect society and we want them to be in the very heart of the political, economical and social agenda.

* we demand that housemaids and every kind of domestic worker to be included in the Social Security general regime and the right to negotiate as a collective. We demand domestic work to be counted as a part of the country wealth.

* we demand the recognition of the person, house, and life care jobs and their complete socialitzation: we also demand the right to choose freely if we want to care or not, the right to be looked after in adequate conditions and the right to care por oneself. Summarizing, the right to citizenship.

* we demand the distribution of wealth and jobs. Work less to make all people work. Quality working and professional conditions. Equal distribution of productive and reproductive work, equal recognition and compensation for work between men and women. And we want wealth at the service of popular classes.

* we demand recognition of the sexual workers’ rights.

* we demand the citizenship recognition for people without legal conditions or norms, the elimination of Foreigners Law and the Stranger Internation Centers.

* we demand the use of a language that denominates all people free of homophobia, male discrimination, classism or racism.

* we vindicate to be praised and recognized women knowledge and wiseness and their main function as culture transmitters.

* we want a co-educative education.

* we want a society where any kind of family and/or living group can take place.

* we dismiss heteroregulation and obligatory femininity.

* we are against war, we reject the use of women bodies as a weapon or loot of war and we don’t believe any military intervention will lead to or warrant peace. No society militarization, no gun trade or production. We encourage to fiscal objection.

* we vindicate abroad feminist solidarity as a way to change the world. Teased feminists are everywhere, we join to their vindications and we give them all our support.

THERE IS NO REVOLUTION WITHOUT WOMEN

REVOLUTION WILL BE FEMINIST OR IT WON’T BE

We express our support to our feminist partners in Madrid, in presence of the agression they suffered last night.

--------------------------------------

إعلان المبادئ للنسويات الغاضبات (حركة 15 ماي)

إننا في الساحات لأن:

 • المجتمع الأبوي الرأسمالي يظلمنا. إننا نرغب في مجتمع يتركز على الأشخاص وليس على الأسواق. لذا نطالب بخدمات عامة ومجانية كما نطالب بتشجيع الاستقلال الذاتي في ظل تخفيض النفقات الاجتماعية.
 • نريد الالتزام من قبل الجميع من أجل بناء مجتمع جديد لا يقبل بالعنف  الذكوري مهما كان شكله: اقتصادي، جمالي، عملي، جسدي، نفسي، جنسي، قانوني، ديني، عنصري...
 • نريد حق امتلاك أجسادنا والتمتع بها والتواصل عبرها بحرية، و بما يتضمن حرية اختيار القيام بعملية الاجهاض بشكل حر ومجاني واحترام الهويات الجنسية المتعددة (مثليات، مثليون، مزدوجو ومزدوجات الميول الجنسيّة، متغيّرو ومتغيّرات النوع الاجتماعي، متخبطون، معاقون، إلخ).
 • نطالب بعدم تصنيف الهويات المتحولة كمرض ونرفض المعيارية المغايرة جنسيًا والأنوثة المفروضة.
 • نطالب بوقف تدخل الدولة، الشيوخ والأسواق قي حياتنا.
 • نريد أن يتحول النموذج الرأسمالي الراهن للتطور الاقتصادي والاجتماعي إلى نموذج يتركز على خدمة الأشخاص والكرة الأرضية. من الضروري إدماج منهج نسوي لمواجهة الأزمات الحالية: البيئية، الغذائية، الطاقية، الاقتصادية، الاجتماعية والمرتبطة بأعمال العناية.
 • النظام الديمقراطي الراهن هو نظام أبوي لا يمثّلنا.نريد أن يجري تنظيم المجتمع في أماكن لاتخاذ القرار و التنظيم السياسي بشكل أفقي.
 • الأمور التي تؤثر على النساء، المثليات ومتحولو الجنس تؤثر أيضًا على المجتمع كله ونرغب في وضعها قي جوهر القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
 • نطالب بإعطاء ربات البيت والعاملات في خدمة المنازل بأن يكنّ مشمولات بنظام الضمان الاجتماعي العام وأن يكون لهن حق التفاوض عن طريق نقابات العمال بضمان حقهن.
 • نطالب بأن يعامل العمل المنزلي والإنجابي والعناية بالأطفال، الكبار والمرضى، إلخ. كجزء من ثروة البلاد. كما نطالب بحقنا بأن نقرر إذا كنّ نريد أن نعتني أو لا نعتني وحقنا باستلام العناية وحق القرار بمن وكيف يعتني بنا وحق العناية بأنفسنا.
 • نطالب بحق الاستقلال الذاتي والحياة المستقلة. نقترح مفهوم الترابط بدل مفهوم التبعيّة. كل الأشخاص بفترة معينة من حياتهم يمرون بمرحلة العجز.
 • نطالب بتوزيع العمل والثراء وبشروط عمل مبجلة وكذلك بتوزيع العمل الإنتاجي والإنجابي بشكل عادل.
 • نطالب بالاعتراف بحقوق عاملات الجنس وباحترام مطالبهن وقراراتهن حول شكل وطريقة نظامهن وتدبيرهن. ونرفض ملاحقتهن من قبل الشرطة والقانون.
 • نرفض التجارة غير المشروعة التي تهدف الاستغلال العملي والجنسي.
 • نطالب بالاعتراف بمواطنة الأشخاص بدون شروط قانونية ومعايرية وبإلغاء قانون الأجانب الأسبانية ومراكز احتجاز المهاجرين والمهاجرات.
 • نطالب باستخدام لغة تضم كل الأشخاص وتكون خالية من رهاب المثلية ورهاب المتحولات والمتحولين جنسياً وأيضاً خالية من الذكورية والطبقية والعنصرية وأي تمييز على أساس العجز.
 • ندعو الى تقييم و الاعتراف بمعرفة و علوم النساء المثليات و المتحولات و المتحولين جنسيا و بوظيفتهن كنواقل للثقافة.
 • نريد مدارس عامة، علمانية ومجانية حيث يكون التعليم مختلط وخالي من أحكام مسبقة متعلقة بالنوع الاجتماعي وبلا تمييز على أساس الجنس أو سلوك يعبر عن رهاب المثلية ورهاب المتحولات والمتحولين جنسياً وعنصرية. نريد مدارس تقدّر وتقيّم زعامة النساء ومساهماتهن في بناء العلم وفي سير عمليات التغير التاريخي والاجتماعي. كذلك نرغب في مدارس تضم التعليم العاطفي والجنسي في المناهج الدراسية.
 • نريد مجتمع تتعايش فيه كل أنوع العائلات والمجموعات. كما نريد مجتمع يحترم الفردية و وحيث لا يعزل في مساكن خاصة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 • نحن ضد الحروب الرأسمالية والجيوش. نرفض استخدام جسد النساء كأسلحة حربية.
 • نُدين عنف الأجهزة الأمنية وأنظمة الرقابة القانونية مثل السجون ومراكز احتجاز المهاجرين والمهاجرات ومستشفيات الأمراض النفسية ومراكز القاصيرين وإلخ.
 • نطالب بالتضامن النسوي عبر الحدود كوسيلة لتغيير العالم. وفي كل ساحة توجد نساء و مثليات و نسائيات متحولات ونحن نشارك متطلباتهن وندعمهن كل الدعم.

لا يوجد ثورة بلا نساء!!!
الثورة ستكون نسوية أو لن تكون ثورة!!!